Skip to Content
Vajra

Vajra

All Upcoming Events

There are no upcoming events in this time frame.

Latest Setlist

Vajra on October 2, 2007

Shinjuku JAM, Tokyo, Japan


1.
Niji - In
2.
Hagaki - Kokyo
3.
Tochi no ki
4.
Mado, takusan no
5.
Tokei
6.
Umi - Kakera - Bogetsu bojitsu - Senshi no kyusoku - Imada
7.
Ioko sensei to yagi